Eesti

Tallinna Euroopa Kooli missiooniks on mitmekeelse ja –kultuurilise hariduse tagamine kõikides kooliastmetes.

Tallinna Euroopa Kooli eesmärgid:

 • tagada kõrge kvaliteediga haridus lasteaiast kõrgkooli astumiseni;
 • arendada õpilaste ema- ja võõrkeelte kõrge standard;
 • arendada matemaatilisi ja teaduslikke oskusi kogu kooliaja vältel;
 • julgustada loovust muusikas ja kunstitundides;
 • arendada füüsilist võimekust ja praktiseerida tervislike eluviiside väärtustamist;
 • pakkuda vanema astme õpilastele profesionaalset tuge valikainete ning karjääri/ülikooli valimisel;
 • edendada tolerantsust, koostööd, suhtlemist ja huvi tundmist ümberkaudsete suhtes.

Lisaks:

 • Tallinna Euroopa Kool garanteerib lapsesõbraliku, tervisliku, turvalise ja toetava õpikeskkonna;
 • täielikult renoveeritud koolimajas on tagatud kõik tervise- ja turvanõuded ning hoone on hubane ning kaasaegne;
 • koolis on inglise keele sektsioon, emakeeletunnid toimuvad inglise, saksa, prantsuse, läti, ungari, kreeka, itaalia, soome ja eesti keeles;
 • koolil on toimiv raamatukogu, söökla, spordisaal ja mänguväljak;
 • õppeprotsessis kasutatakse innovaatilisi, kõrgtehnonoogilisi õppe- ja õpetamisvahendeid;
 • Tallinna Euroopa Kool lähtub oma töös keskkonnasäästlikest põhimõtetest ja ning edendab iga õpilase keskkonnateadlikku käitumist;
 • koolis on hetkel ligi 213 õpilast ja 65 töötajat 40 eri riigist.  

Septembrist 2018 avatakse prantsuse keele sektsioon eelkoolis (4-5-aastased) ja nooremas kooliastmes (alates 6.aastast).

2018/2019 aasta vastuvõtt on avatud. Rohkem infot siit.

Tallinna Euroopa Kooli sihtrühmad:

Kool võtab eelkõige vastu:

 • Euroopa Liidu institutsioonides ja agentuurides töötava isiku lapse;
 • Eestis elava ja töötava välismaalase lapse, kelle vähemalt üks vanem töötab välisriigi diplomaatilisel ametikohal ja kelle emakeel / domineeriv keel ei ole eesti keel;
 • Lapse, kes on vähemalt kolm aastat õppinud välisriigi Euroopa Kooli süsteemis või muus rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis;
 • Eestis elava ja töötava välismaalase lapse, kelle emakeel / domineeriv keel on Euroopa Liidu ametlik keel (välja arvatud eesti keel).
Dokumendi nimi Sisu Dokument
Tallinna Euroopa Kooli põhikiri   Üldsätted; kooli pidaja pädevus ja ülesanded; direktori ja kooli nõukogu pädevus ja ülesanded; õppenõukogu;  õppekorralduse alused, õpilaste vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise kord; õpilaste, pedagoogide ja teiste töötajate õigused ja kohustused; õppemaks; kooli tegevuse lõpetamine.
Tallinna Euroopa Kooli vastuvõtu kord Üldsätted; nõutavad dokumendid; kooliastmed ja õpilaste vanus; sihtrühmad; hariduslikud ervajadused; keelesektsioon ja keeleõpe; vastuvõtu- ja tasemetestid; vastuvõtu valikukriteeriumid ja vastuvõtuotsus; õppemaks ja muud tasud.
Õppemaksu soodustuse taotlemise ja määramise kord Õppemaksu soodustuse liigid ja määrad, soodustuse taotlemine, soodustuse määramine ja kohaldamine.
Tallinna Euroopa Kooli arengukava 2016-2020 Missioon ja visioon, rahastus, põhilised arenguetapid, Euroopa koolide hariduspõhimõtete rakendamine, nende mõõtmine ja tegevusplaan. Kooli nõukogu kinnitas paragraaf IV 10. mail 2017.
Euroopa koolide põhikirja konventsioon Euroopa koolid, koolide organid, personali esindatus, lastevanemate ühendus, eelarve, vaidlused, erisätted.
Tallinna Euroopa Kooli hindamise põhimõtted Tallinna Euroopa Kool järgib täielikult Euroopa koolide üldeeskirjade IX peatükis sätestatud hindamist käsitlevaid eeskirju (2011-04-D-11-et-2). Antud raamistikus antakse täiendavaid suuniseid, et ühtlustada TEKi hindamismenetlusi ning tagada märgistussüsteemi selgus ja läbipaistvus.
Isikuandmete töötlemise pöhimõtted Isikuandmete töötlemise õigused ja kooli kohustused andmekaitseks ja konfidentsiaalsuseks.
Distsipliinipõhimõtted ja distsiplinaarnõukogu Distsiplinaarmeetmed; meetmete tasemed; distsiplinaarnõukogud ja nende koosseis; distsiplinaarnõukogu kokkukutsumine, kodukord ja hääletamine; otsusest teatamine
Kiusamisvastase programmi kord Ennetus, meeskonna tegevused ja süstemaatiline sekkumine
Tallinna Euroopa Kooli üldreeglid Kooli päevakava; igapäevane jälgimine ja tagasiside; puudumised; sobilik riietus; õpilaste kohustused ja käitumine; kooli üldotstarbelised ruumid ja vahendid; kooli turvalisus; õppekäigud
TEKi organigramm Graafiline ülevaade TEKi struktuurist.
TEKi huvitegevuse põhimõtted Üldsätted; teenusepakkujad; teabevahetus; osalemine; tegevuse aeg; varustus; tulemused; tasu, tegevusest loobumine ja nendega liitumine
Auditiaruanne Tallinna Euroopa Kooli akrediteering on uuendatud.
Kooli vastuvõtukord
Vastuvõtu avalduse esitamiseks palun klikkige siia.
Avaldus koolist väljaarvamiseks Küsimuste korral palun võtke meiega ühendust e-posti või telefoni teel:
E-post: info@est.edu.ee | Telefon: +372 735 0550 | Aadress: Tehnika 18, 10149 Tallinn, Eesti