Eesti Keeles

Tallinna Euroopa Kooli missiooniks on mitmekeelse ja –kultuurilise hariduse tagamine kõikides kooliastmetes.

Tallinna Euroopa Kooli eesmärgid:

 • tagada kõrge kvaliteediga haridus lasteaiast kõrgkooli astumiseni;
 • arendada õpilaste ema- ja võõrkeelte kõrge standard;
 • arendada matemaatilisi ja teaduslikke oskusi kogu kooliaja vältel;
 • julgustada loovust muusikas ja kunstitundides;
 • arendada füüsilist võimekust ja praktiseerida tervislike eluviiside väärtustamist;
 • pakkuda vanema astme õpilastele profesionaalset tuge valikainete ning karjääri/ülikooli valimisel;
 • edendada tolerantsust, koostööd, suhtlemist ja huvi tundmist ümberkaudsete suhtes.

Lisaks:

 • Tallinna Euroopa Kool garanteerib lapsesõbraliku, tervisliku, turvalise ja toetava õpikeskkonna;
 • täielikult renoveeritud koolimajas on tagatud kõik tervise- ja turvanõuded ning hoone on hubane ning kaasaegne;
 • koolis on inglise keele sektsioon, emakeeletunnid toimuvad inglise, saksa, prantsuse, läti, ungari, kreeka, itaalia, soome ja eesti keeles;
 • koolil on toimiv raamatukogu, söökla, spordisaal ja mänguväljak;
 • õppeprotsessis kasutatakse innovaatilisi, kõrgtehnonoogilisi õppe- ja õpetamisvahendeid;
 • Tallinna Euroopa Kool lähtub oma töös keskkonnasäästlikest põhimõtetest ja ning edendab iga õpilase keskkonnateadlikku käitumist;
 • koolis on hetkel ligi 213 õpilast ja 65 töötajat 40 eri riigist.  

Septembrist 2018 avatakse prantsuse keele sektsioon eelkoolis (4-5-aastased) ja nooremas kooliastmes (alates 6.aastast).

2018/2019 aasta vastuvõtt on avatud. Rohkem infot siit.

Tallinna Euroopa Kooli sihtrühmad:

Kool võtab eelkõige vastu:

 • Euroopa Liidu institutsioonides ja agentuurides töötava isiku lapse;
 • Eestis elava ja töötava välismaalase lapse, kelle vähemalt üks vanem töötab välisriigi diplomaatilisel ametikohal ja kelle emakeel / domineeriv keel ei ole eesti keel;
 • Lapse, kes on vähemalt kolm aastat õppinud välisriigi Euroopa Kooli süsteemis või muus rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis;
 • Eestis elava ja töötava välismaalase lapse, kelle emakeel / domineeriv keel on Euroopa Liidu ametlik keel (välja arvatud eesti keel).
Dokumendi nimi Sisu Dokument
Tallinna Euroopa Kooli põhikiri   Üldsätted; kooli pidaja pädevus ja ülesanded; direktori ja kooli nõukogu pädevus ja ülesanded; õppenõukogu;  õppekorralduse alused, õpilaste vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise kord; õpilaste, pedagoogide ja teiste töötajate õigused ja kohustused; õppemaks; kooli tegevuse lõpetamine.

EST

Tallinna Euroopa Kooli vastuvõtu kord Üldsätted; nõutavad dokumendid; kooliastmed ja õpilaste vanus; sihtrühmad; hariduslikud ervajadused; keelesektsioon ja keeleõpe; vastuvõtu- ja tasemetestid; vastuvõtu valikukriteeriumid ja vastuvõtuotsus; õppemaks ja muud tasud.

EST

Õppemaksu soodustuse taotlemise ja määramise kord Õppemaksu soodustuse liigid ja määrad, soodustuse taotlemine, soodustuse määramine ja kohaldamine.                       EST
Taotlus
Distsipliinipõhimõtted ja distsiplinaarnõukogu Distsiplinaarmeetmed; meetmete tasemed; distsiplinaarnõukogud ja nende koosseis; distsiplinaarnõukogu kokkukutsumine, kodukord ja hääletamine; otsusest teatamine

EST

Tallinna Euroopa Kooli üldreeglid Kooli päevakava; igapäevane jälgimine ja tagasiside; puudumised; sobilik riietus; õpilaste kohustused ja käitumine; kooli üldotstarbelised ruumid ja vahendid; kooli turvalisus; õppekäigud

EST

TEKi huvitegevuse põhimõtted Üldsätted; teenusepakkujad; teabevahetus; osalemine; tegevuse aeg; varustus; tulemused; tasu, tegevusest loobumine ja nendega liitumine

EST

Kooli vastuvõtukord
Vastuvõtu avalduse esitamiseks palun klikkige siia.
Avaldus koolist väljaarvamiseks Küsimuste korral palun võtke meiega ühendust e-posti või telefoni teel:
E-post: info@est.edu.ee | Telefon: +372 735 0550 | Aadress: Keevise 2, 11415 Tallinn, Eesti